design by wi.puanglap/2546
  บทเรียน Online...
                                                                                                              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
::Home:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่1:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่2:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่3:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่4:: ::หลักสูตรสถานศึกษา:: ::ผลงานนักเรียน::
 
 
                  : คำสั่งเต่าวาดรูป ::
             

            ต่อไปนี้เป็นการแสดงตัวอย่างให้เต่าวาดรูป โดยใช้คำสั่งพื้นฐานที่ได้เรียนไปแล้ว ดังนี้

            ตัวอย่างที่ 1 คำสั่งเต่าวาดรูปสี่เหลี่ยม

                     คำสั่ง
Home (กดแป้น Enter)
CS (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 90 (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 90 (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 90 (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 90 (กดแป้น Enter)

              ตัวอย่างที่ 2 คำสั่งเต่าวาดรูปสามเหลี่ยม

          คำสั่ง
Home (กดแป้น Enter)
CS (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 120 (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 120 (กดแป้น Enter)
FD 100 (กดแป้น Enter)
RT 120 (กดแป้น Enter)
 
wipromma@hotmail.com