design by wi.puanglap/2546
  บทเรียน Online...
                                                                                                              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)
::Home:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่1:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่2:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่3:: ::หน่วยการเรียนรู้ที่4:: ::หลักสูตรสถานศึกษา:: ::ผลงานนักเรียน::
 
 
                  :: สัญลักษณ์ของผังงาน ::
             

 

สัญลักษณ์
ชื่อ
ความหมาย
เริ่มต้นและจบ แทนจุดเริ่มต้นและจบของโปรแกรมหลักและ โปรแกรมย่อย
การรับและแสดงผลข้อมูล แทนจุดที่จะนำข้อมูลเข้าหรือออกจากคอมพิวเตอร์ โดยไม่ระบุอุปกรณ์
การตัดสินใจ แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
การปฏิบัติงาน แทนจุดที่มีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
จุดเชื่อมต่อ แทนจุดที่เชื่อมต่อของผังงานเมื่อใช้สัญลักษณ์ เพื่อให้ดูง่ายขึ้น
จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ แทนจุดที่เชื่อมต่อผังงานที่อยู่คนละหน้ากระดาษ
ทิศทาง แทนทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของหัวลูกศร

 

 
 wipromma@hotmail.com