Context Clues การเดาความหมายจากบริบท

context = ปริบทหรือบริบท , clue = ตัวชี้แนะ
อุปสรรคที่มักพบบ่อยๆ ในการอ่านภาษาอังกฤษก็คือ การไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่อ่าน ไม่สามารถตีความโจทย์ข้อสอบได้ อ่านไม่เข้าใจ ทำข้อสอบได้ไม่ดี วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือ ต้องรู้ความหมายศัพท์และสามารถนำไปใช้ได้ แต่การรู้ความหมายศัพท์โดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรม (Dictionary) นั้น ทำได้อย่างไร คำตอบก็คือ นักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องเดาความหมายนั้นจากบริบท (Context) ซึ่งหมายถึง ข้อความ หรือศัพท์หลายๆ คำซึ่งแวดล้อมคำศัพท์ตัวที่เราไม่รู้ความหมาย แล้วทำให้เดาความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้ได้ บริบทเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าใจคำศัพท์ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ ความหมายของคำ คำใดคำหนึ่งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับคำอื่นๆ ซึ่งอยู่ข้างเคียงด้วย เช่น คำว่า "about" We know about that. (about = concerning) แต่ถ้า It is about six o'clock. (about = close to) เป็นต้น

ลองมาฝึกหาความหมายคำศัพท์จากปริบทเล่นๆ หน่อยค่ะ

เลือกความหมายของคำที่กำหนดให้นะคะ
about = (a) concerning
(b) close to
1) What is the quarrel about?
2) The job is just about finished.
3) He is some place about.
เฉลย 1= a , 2= b , 3=b

เห็นมั๊ยคะ เราต้องดูปริบทด้วยว่าความหมายนั้นคืออะไรกันแน่ เพราะคำบางคำมีหลายความหมาย
เราจึงควรมาเรียนรู้และฝึกการเดาความหมายของคำศัพท์กันเถอะ
เราจะรู้ความหมายศัพท์ได้จากอะไรบ้าง
ผู้อ่านสามารถตีความหมายได้โดยอาศัยสิ่งแนะที่อยู่ในปริบท (Context Clues) สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณ (Clues / signal words) สามารถช่วยชี้แนะความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยให้กับผู้อ่านได้อย่างถูกต้องตรงตามปริบท สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณที่สำคัญได้แก่
1. Definition type (การให้คำนิยาม)
2. Restatement type (การกล่าวซ้ำ)
3. Example type (การยกตัวอย่าง)
4. Comparison or Contrast type (การเปรียบเทียบ หรือ บอกความแตกต่าง)
5. Cause and Effect relationship type (การใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องเหตุและผล)
6. Explanation type (การอธิบาย)
7. Modifier type (การใช้ตัวขยาย)
8. Subjective type (การใช้เนื้อเรื่อง)
9. Familiar type (การใช้คำที่คุ้นเคยที่มีความหมายใกล้เคียง)

                                                   Definition type
เป็นชนิดของสิ่งแนะที่ชี้แสดงความหมายหรือนิยามคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้อ่านสามารถสังเกตการนิยามความหมายของคำศัพท์ได้โดยการดูที่ตัวชี้แนะ หรือคำสัญญาณ (clues signal words) ที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นๆ ตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณ ได้แก่

verb "to be"
be called
mean(s/ed)
called
consist of
may be seen as
refer to
can be defined as
may be described as
can be taught of
what this means is


คำชี้แนะหรือคำสัญญาณดังกล่าวมาข้างต้นนี้ มีความหมายในทำนองเดียวกัน นั่นคือ แปลว่า "คือ , หมายถึง , หมายความว่า, เรียกว่า"
ตัวอย่าง
- A premise is a statement of the relationship between a cause and a consequence.
อธิบาย premise เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
is เป็นคำชี้แนะ หรือคำสัญญาณ
a statement of the relationship เป็นคำนิยามหรือความหมายของคำว่า premise
ดังนั้น premise ก็คือ ข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์
- People who study the stars are called astronomers.
อธิบาย astronomers เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
are called เป็นคำชี้แนะหรือคำสัญญาณ
people who study the stars เป็นคำนิยามหรือความหมายของคำว่า astronomers
ดังนั้น astronomers ก็คือ คนที่ศึกษาเรื่องดวงดาว หรือนักดาราศาสตร์ นั่นเอง
- A committee may be defined as any group interacting in regard to a common purpose.
อธิบาย committee เป็นคำที่ไม่คุ้นเคย
may be defined as เป็นคำสัญญาณ หรือตัวชี้แนะ
any group interacting in reagard to common purpose เป็นคำนิยามหรือความหมายของคำว่า committee ดังนั้น committee ก็คือ กลุ่ม หรือคณะบุคคลที่กระทำการใดๆ โดยมีจุดประสงค์ร่วมกัน
ลองทำแบบฝึกหัด
Exercise : Find the signal word(s) that signal a clue to the meaning of each bold word or phrase. Write the signal word(s) and complete the meaning of the bold word or phrase in each sentence.
1. A pattern of stars visible to the naked eye in a small area of sky is called a constellation.
Signal words : ...........is called..................................
A constellation is a ….pattern of stars visible to the naked eye in a small area of sky.....

2. The art of making women's hats is called millinery.
Signal words : ............is called...................................
Millinery is the ..........the art of women’s hats..................................

3. The voter's franchise is his right to vote.
Signal words : ............is....................................
Franchise means ..........his right to vote........................................................

                                    Restatement type เป็นชนิดของตัวิชี้แนะที่ผู้เขียนบอกความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยด้วยการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้น โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น พูดให้ง่ายขึ้น
การสังเกต restatement หรือการกล่าวซ้ำความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถดูได้จากตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณ (clues / signal words) และเครื่องหมายวรรคตอน (punctuation) ดังนี้

ตัวชี้แนะ หรือคำสัญญาณ ได้แก่
or( หรือ ), that is(นั่นคือ), that is to say / i.e. (นั่นคือ), in other word(กล่าวอีกนัยนึงคือ), to put in another way (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ)
หมายเหตุ --- i.e. เป็นภาษาละติน มาจาก id est แปลว่า that is to say

เครื่องหมายวรรคตอน

, ............................. เครื่องหมาย comma
,.............................., เครื่องหมาย commas
- เครื่องหมาย dash
- .............................. - เครื่องหมาย dashes
(.............................) เครื่องหมายวงเล็บหรือ parentheses
ตัวอย่าง
- You can take an escalator , or a moving staircases, to go down to the platform.
อธิบาย escalator เป็นศัพท์ไม่คุ้นเคย
or เป็นคำชี้แนะ หรือคำสัญญาณ
a moving staircases เป็นความหมายของคำว่า escalator
ดังนั้น escalator ก็คือ บันใดเลื่อน
- These two circles are concentric. In other words, they have the same center.
อธิบาย concentric เป็นศัพท์ไม่คุ้นเคย
in other words เป็นคำสัญญาณ หรือตัวชี้แนะ
having the same center เป็นความหมายของคำว่า concentric
ดังนั้น concentric ก็คือ จุดศูนย์กลางร่วม
- I spotted a horde - or mass - of birds flying south across the inlet.
อธิบาย horde เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
- ................- เป็นเครื่องหมายวรรคตอนชี้แสดงความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคย
mass เป็นความหมายของคำว่า horde
ดังนั้น horde ก็คือ จำนวนมหาศาล
- The club members' warmth and friendliness created a comforting ambience (atmosphere) which I accepted eagerly.
อธิบาย ambience เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
(..................) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนชี้แสดงความหมายศัพท์ไว้ในวงเล็บ
atmosphere เป็นความหมายของคำว่า ambience
ดังนั้น ambience ก็คือ บรรยากาศ

ลองดูแบบฝึกหัดนี้
1. The ocean's salinity , or salt content , varies from place to place.
Signal words : ..... or.....................
Salinity means ......salt content.................
2. There was a dangerous crack in the gantry ; that is, in the framework on which the crane is carried.
Signal words : ..............that is...........
The gantry is a ..............in the framework on which the crane.......
3. Most specially minted gold coins have an intrinsic , or basic , value far exceeding their face value.
Signal words : ...or.................
Intrinsic means means ......basic......

                                  Example type เป็นชนิดของสิ่งชี้แนะที่ผู้เขียนชี้แนะความหมายของคำศัพท์ไม่คุ้นเคยด้วยการให้หรือยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบความหมาย ของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนั้น โดยปกติก่อนจะยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบเพื่อชี้แสดงความหมายของศัพท์ไม่คุ้นเคย ผู้เขียนมักจะให้คำชี้แนะหรือคำสัญญาณ หรืออาจเป็นเครื่องหมายวรรคตอน ได้แก่

ตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณ

for example / e.g.
for instance
such as = ตัวอย่างเช่น , ยกตัวอย่าง
such ............as
like

หมายเหตุ : e.g. เป็นภาษาละติน คือ exampli gratia แปลว่า for example

เครื่องหมายวรรคตอน

, เครื่องหมาย comma
: เครื่องหมาย colon
- เครื่องหมาย dash

ตัวอย่าง
- Do you participate in one of the more popular avocation, such as jogging, tennis, or stamp collecting?
อธิบาย avocation เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
such as เป็นคำชี้แนะ หรือคำสัญญาณ
jogging , tennis , stamp collecting เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนยกขึ้นมา
ดังนั้น avocation ก็คือ งานอดิเรก (hobbies) ทั้งนี้เพราะ jogging (การวิ่งเหยาะๆ) tennis และ stamp collecting เป็นงานอดิเรกทั้งสิ้น
- When you arrange the condiment shelf , put the salt and pepper next to the paprika.
อธิบาย condiment เป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย
, (comma) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ชี้แสดงตัวอย่างที่จะยกถัดมา
salt and pepper เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนยกขึ้นมามาแสดง
ดังนั้น condiment ก็คือ เครื่องปรุงรส ทั้งนี้เพราะ salt (เกลือ), pepper (พริกไทย เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร

                            Comparison or Contrast type

เป็นชนิดของสิ่งแนะที่ผู้เขียนชี้แนะความหมายด้วยการเปรียบเทียบ (Comparison) หรือการแย้งความ (Contrast)
โดยปกติ ผู้เขียนมักจะให้ตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณแสดงการเปรียบเทียบ หรือแสดงการขัดแย้งในทางตรงกันข้ามกันมาภายในข้อความนั้นๆ

ตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณที่แสดงการเปรียบเทียบ

as / as.................as เหมือนกับ
like / alike เหมือนกับ
similar to เหมือนกับ ,คล้ายกับ
resemble (v) เหมือนกับ
similarily (adv) ในทำนองเดียวกัน
likewise (adv) ในทำนองเดียวกัน
correspondingly (adv) ในทำนองเดียวกัน
in the same way (adv) ในทำนองเดียวกัน
in like manner (adv) ในทำนองเดียวกัน
comparing เปรียบเทียบกับ
compare with เปรียบเทียบกับ
as if / as though ราวกับว่า

ตัวชี้แนะหรือคำสัญญาณที่แสดงการขัดแย้ง

but / yet แต่
however / nevertherless แต่อย่างไรก็ตาม
though / although/ even though แม้ว่า
while / whereas ในขณะที่ (แสดงการแย้งกัน)
on the other hand ในทางตรงกันข้าม
on the contrary ในทางตรงกันข้าม
in contrast ในทางตรงข้าม
conversely ในทางกลับกัน
in spite of / despite แม้ว่า
ตัวอย่าง
- I urges married men to live virtuous lives, and bachelors to get married to good wives.
อธิบาย bachelor ตรงข้ามกับ married men
ดังนั้น bachelors = ummarried me (ชายโสด)
- Tim was voluble while his brother , Tom, was quiet.
อธิบาย voluble ตรงข้ามกับ quiet
ดังนั้น voluble = not quiet / talkative (พูดมาก)
- An elephant is immense, comparing to a mouse.
อธิบาย mouse (หนู) เป็นสัตว์ขนาดเล็ก (small) แต่ elephant (ช้าง) ตัวใหญ่
ดังนั้น immense ตรงข้ามกับ small
นั่นคือ immense = not small / big