หน่วยที่ 3

1. สาระสำคัญ

      ความหมาย  ความสำคัญ หลักการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ในการผลิตกล้วยและแก้วมังกร การทำงาน การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ให้ถูกวิธีและถูกกับงาน

2. มาตรฐานการเรียนรู้

    ม.1.2     (1) สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน

    ม. ง 3.1 (2) เข้าใจกระบวนการและเทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์  หรือวิธีการ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

                 (5) มีเจนคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้  การเป็นผู้ผลิต  ด้วยความปลอดภัย

3. ผลการเรียนรู้ทคาดหวัง

          เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือ และฝึกทักษะในการขยายพันธุ์พืช ตามขั้นตอน เหมาะสมกับงาน และการใช้ให้ถูกวิธี

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

         - อธิบายขั้นตอนการปลูกแก้วมังกรและกล้วย

         - ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้

         - ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สาระการเรียนรู้

        - ขยายพันธุ์การปลูกแก้วมังกรและกล้วย

        - ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน