หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนภาพสเกตซ์ (Sketches)

การเขียนตัวอักษรและลวดลาย ในงานพาณิชยศิลป

รูปแบบของตัวอักษร
ลวดลาย (Patterns)
การเขียนภาพระบายสี
ในงานพาณิชยศิลป์
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 

ลวดลาย (Pattern)

           ลวดลาย หมายถึง ลายเส้นและสีสันที่มีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าทางความงาม และนำไปใช้ประดับตกแต่ง
ในงานศิลปะประเภทต่างๆ ทั้งในงานทัศนศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปะประยุกต์
เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบพาณิชยศิลป์
           รูปแบบลวดลายในธรรมชาติของพืช สัตว์ แมลง ปรากฏการณ์จากธรรมชาติเหล่านี้ เป็นสิ่งบันดาลใจให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปนี่เป็นรูปแบบลวดลายในธรรมชาติที่เราไม่คิดว่า
มันจะเกิดขึ้นเองได้ แต่มันก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆ

1. ลวดลายในพืช ได้แก่ ลวดลายในดอกไม้ ลวดลายในใบไม้ ลวดลายในเปลือกไม้
2. ลวดลายในแมลง ได้แก่ ลวดลายในปีก ส่วนหัว ดวงตา และลำตัวของแมลง เป็นต้น
3. ลวดลายในสัตว์ ได้แก่ ลวดลายในตัวสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน
4. ลวดลายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฝนตก ลวดลายของพื้นดินแตกระแหง เป็นต้น
5. ลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ ลวดลายรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ครึ่งวงกลม เป็นต้น
6. ลวดลายในพาณิชยศิลป์ ปรากฏในงานโฆษณาหลายรูปแบบ มีทั้งที่ประกอบในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องหมาย การค้า
ลวดลายประกอบตัวอักษร ลวดลายปรากฏในแผ่นภาพส่วนที่เป็นพื้นฉากไม่ว่าส่วนใดก็ตามจะต้องจัดวางตำแหน่งให้ถูกต้อง
ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

 

ลวดลายปลาดาว ลวดลายที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าในอากาศ
ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ลวดลายที่เกิดขึ้นจากพื้นดินแตกระแหง
 
ลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต
 

 

การเขียนภาพระบายสีในงานพาณิชยศิลป์

           การเขียนภาพระบายสี หมายถึง การใช้สีหยด สลัด ระบายแต้มลงในภาพร่างบนพื้นระนาบ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
ภาพระบายสีโดยเน้นความงาม ความประสานสัมพันธ์กลมกลืนของสี แสง เงา และบรรยากาศเหมือนจริงเป็นสำคัญ
ขั้นตอนที่ละขั้น (Step by Step) ในการเขียนภาพ ระบายสีภาพผลิตภัณฑ์สิ้นค้าชนิดต่างๆ ขั้นที่ 1 ร่างภาพแล้วลงสีอ่อนเพื่อ
กำหนดแสงเงา ขั้นที่ 2 ลงสีแสงเงาระยะกลาง ขั้นที่ 3 ลงสีเงา เน้นรายละเอียด ความคมชัด และบรรยากาศของภาพ

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3  
       
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3  

 

e-mail: art_harn@hotmail.com