หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนภาพสเกตซ์ (Sketches)

การเขียนตัวอักษรและลวดลาย ในงานพาณิชยศิลป

รูปแบบของตัวอักษร
ลวดลาย (Patterns)
การเขียนภาพระบายสี
ในงานพาณิชยศิลป์
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 

รูปแบบของตัวอักษร

รูปแบบของตัวอักษร มีมากมายหลายรูปแบบ

           1. ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ คือ ตัวอักษรแบบคัดลายมือ ตัวบรรจง มีความประณีตสวยงาม สัญลักษณ์ความเป็นไทย
เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร เป็นต้น

           2. ตัวอักษรแบบหัวกลม
คือ ตัวอักษรที่มีรูปแบบพื้นฐานอ่านง่าย สื่อความเข้าใจได้รวดเร็ว นิยมนำไปใช้กับงานของทาง
ราชการ งานโฆษณาทั่วไป

           3. ตัวอักษรแบบริบบิ้น คือ ตัวอักษรที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงษ์ เป็นผู้ทรง
ออกแบบเป็นรูปแบบอักษรหัวตัด 45 องศา สามารถเขียนได้ด้วยปากกาสปีดบอล พู่กันแบน นิยมนำไปใช้ในงานออกแบบ
ทั่วๆ ไป เช่น ป้ายชื่อสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และงานโฆษณา

 

ตัวอักษรแบบหัวกลม ตัวอักษรริบบิ้นธรรมดา
ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ตัวอักษรริบบิ้น คลาสิก

 

           4. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ คือ ตัวอักษรที่สร้างสรรค์ได้หลากหลายไม่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้างสรรค์
มีทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ นิยมนำไปใช้ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น โฆษณาสินค้า โฆษณาบ้านจัดสรร โฆษณาหาเสียง
โฆษณารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ข้อความ หัวเรื่องและภาพประกอบ เป็นต้น

แบบเรียบง่าย 2 มิติ แบบมั่นคง 3 มิติ
อักษรประดิษฐ์ที่มีความอ่อนช้อย โฆษณาสินค้า

 

การเขียนอักษรภาษาอังกฤษ

           การเขียนอักษรภาษาอังกฤษ ใช้หลักการเดียวกันกับการเขียนอักษรภาษาไทย คือ มีขนาด สัดส่วน ระยะช่องไฟ
ความกลมกลืน และมีรูปแบบที่หลากหลาย ความแปลกใหม่สวยสะดุดตา

การเขียนอักษรภาษาอังกฤษในเชิงพาณิชยศิลป์

 

e-mail: art_harn@hotmail.com