หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนภาพสเกตซ์ (Sketches)

การเขียนตัวอักษรและลวดลาย ในงานพาณิชยศิลป์

รูปแบบของตัวอักษร
ลวดลาย (Patterns)
การเขียนภาพระบายสี
ในงานพาณิชยศิลป์
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 

การเขียนตัวอักษรและลวดลายในงานพาณิชยศิลป์

ความหมาย

           ตัวอักษร คือ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในทางสายตา (Visual) ระหว่างมนุษย์ด้วยกันให้เข้าใจ
ความหมายความต้องการของกันและกันได้

ประวัติความเป็นมา
           มนุษย์รู้จักเขียนและประดิษฐ์ตัวอักษรมานานนับพันปีในยุคแรกๆ จะมีลักษณะรูปแบบง่ายๆ ไม่ต้องมีความประณีตสวยงาม
และวิจิตรพิสดารแต่อย่างใด กาลเวลาผ่านไปตัวอักษรได้รับการพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ประณีต สวยงามและวิจิตรพิสดาร จากการเขียนและการออกแบบด้วย
มันสมองของมนุษย์ ก็พัฒนามาเป็นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนและออกแบบตัวอักษร ทำให้ได้รับความสะดวก
สบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก

หลักการเขียนตัวอักษรในงานพาณิชยศิลป์

           ตัวอักษรจะมีคุณค่าทางความงาม มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถนำไปใช้กับงานพาณิชยศิลป์ได้อย่างมีคุณค่า และได้รับ
ประโยชน์สูงสุด มีหลักการดังนี้
           1. ขนาด (Size) หมายถึง ลักษณะของรูปที่กำหนด ขนาดตัวอักษรให้เหมาะกับเนื้อที่ เช่น ไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป
จนคับที่
           2. สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ทรวดทรงของตัวอักษรที่เหมาะพอดีกับสัดส่วนในตัวอักษรของมันเอง ได้แก่ ส่วนสูงที่มี
ความสัมพันธ์กับส่วนกว้าง เช่น ตัวอักษรไม่อ้วนเตี้ย และไม่ผอมสูงเกินไป จนเป็นเหตุให้ขัดกับความรู้สึกแก่ผู้พบเห็น
           3. ระยะช่องไฟ (Space) หมายถึง ระยะห่างหรือระยะถี่ระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว ตัวอักษรจะดูดี  มีความเป็นระเบียบ
และสวยงาม ควรวางระยะช่องไฟไม่ให้ถี่หรือห่างเกินไป มีระยะที่สม่ำเสมอ เหมาะสมกับงานพาณิชยศิลป์แต่ละชนิด

ตัวอักษรที่ผอมเกินไป ช่องไฟห่างเกินไป
ตัวอักษรประเภทอ้วนเกินไป ช่องไฟถี่เกินไป
ตัวอักษรที่มีสัดส่วนที่ดี ช่องไฟที่ดี

 

            4. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การเข้ากันได้สนิท เข้ากันได้ดี ตัวอักษรจะมีคุณค่าทางความงามและดึงดูดความ
สนใจได้ดี ควรเป็นตัวอักษรที่อยู่ในพวกเดียวกัน มีความสัมพันธ์กลมกลืน เช่น อักษรหัวกลมด้วยกัน ไม่ใช่มีหัวอักษรเหลี่ยม
หรืออักษรหัวตัดมาปะปนกัน

ตัวอักษรที่เข้าพวก กลมกลืน ตัวอักษรไม่เข้าพวก ขัดแย้ง
ตัวอักษรโค้งมน ตัวอักษรเหลี่ยม
ความกลมกลืนของตัวอักษร ความกลมกลืนในรูปแบบและสีสัน

 

e-mail: art_harn@hotmail.com