หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเขียนภาพสเกตซ์ (Sketches)

การเขียนตัวอักษรและลวดลาย ในงานพาณิชยศิลป์

รูปแบบของตัวอักษร
ลวดลาย (Patterns)
การเขียนภาพระบายสี
ในงานพาณิชยศิลป์
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
   

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะ
           คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ รูปแบบ
วิธีการ เทคนิคใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความถนัดและความสนใจ

สาระการเรียนรู้ช่วงสั้น
1. คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทัศนศิลป์
2.
เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์

จุดเน้น
           คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทัศนศิลป์

รายละเอียดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรค์งานพาณิชยศิลป์
1. การเขียนภาพสเกตช์
2.
การเขียนตัวอักษรและลวดลายในงานพาณิชยศิลป์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ เทคนิค วิธีการ
รูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ ตามความถนัดและความสนใจ

e-mail: art_harn@hotmail.com