หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของศิลปะ
จิตรกรรม (Painting)
ประติมากรรม (Sculpture)
สถาปัตยกรรม (Architecture)
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 

จุดประสงค์การเรียนรู้

การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความหมายในงานศิลปะ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงสั้น
           รู้วิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์
วิธีการทางศิลปะและสื่อความหมายได้

สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
การสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วย
1.
วัสดุ อุปกรณ์
2.
เทคนิควิธีการทางทัศนศิลป์

การสื่อความหมาย
จุดเน้น
           รู้วิธีการสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ เป็นผลงานศิลปะ
และสื่อความหมายได้

รายละเอียดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้
การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความหมายในงานศิลปะ
1. ความหมายของศิลปะ
2.
งานจิตรกรรม
3.
งานประติมากรรม
4. งานสถาปัตยกรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
           รู้วิธีสื่อ วิธีถ่ายทอด ความคิด จินตนาการ ความรู้สึกประทับใจด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการทางทัศนศิลป์ และสื่อความหมายได้

e-mail: art_harn@hotmail.com