หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

การสร้างสรรค์ภาพที่
ไม่แสดงรูปแบบ

การสร้างสรรค์ภาพที่แสดงรูปแบบ
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมประจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
   

|| หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 || หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ||
 
แบบทดสอบหลังเรียน

1. สิ่งที่เกิดขึ้นเอง ให้ความสดชื่นแจ่มใสและเบิกบานแก่มนุษย์ หมายถึงข้อใด
ก. ศิลปะ
ข. ธรรมชาติ
ค. วิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ

2. สิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื่อความงามและความพอใจ หมายถึงข้อใด
ก. ศิลปะ
ข. ธรรมชาติ
ค. วิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ

3. ถ้านักเรียนเกิดความประทับใจในธรรมชาติที่สวยงาม ควรใช้วิธีใดเก็บบันทึกความงามนั้น
ก. ถ่ายภาพ
ข. วาดภาพสีน้ำ
ค. เก็บเอาก้อนหิน ใบไม้ ดอกไม้ กลับบ้านเป็นที่ระลึก
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

4. เมื่อได้ชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจอย่างมาก นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ถ่ายรูปกับผลงาน
ข. หยิบ จับ สัมผัสผลงาน
ค. เก็บเอาชิ้นส่วนของผลงานศิลปะกลับบ้านเป็นที่ระลึก
ง. เก็บสูจิบัตรเพื่อนำมาศึกษาหาความรู้และรายละเอียดของผลงาน

5. ศิลปะมีคุณค่าต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวมอย่างไร
ก. มีความสุขทางใจ
ข. การชื่นชมความงาม
ค. ให้คติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

6. ความงามของประติมากรรมไทย เกิดจากคุณลักษณะใด
ก. สภาพแวดล้อม
ข. ความเกลี้ยงเกลาของผิว
ค. ความอ่อนหวานคดโค้งของรูปทรง
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นิธีการปลูกฝังความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. วาดภาพสัตว์
ข. วาดภาพทิวทัศน์
ค. ปั้นรูปวิถีชีวิตผู้คน
ง. ถูกทุกข้อ

8. การรับรู้ความงามของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรมข้อใด
ก. ความมั่นใจ
ข. การวิเคราะห์
ค. การสังเคราะห์
ง. การประเมินค่า

9. ศิลปะประเภทใดที่เหมาในการนำมาจัดแสดงในสวนสาธารณะ
ก. ภาพถ่าย
ข. ภาพพิมพ์
ค. จิตรกรรม
ง. ประติมากรรม

10. การที่ผู้ดูชื่นชมศิลปกรรมชิ้นเดียวกัน แต่มีความรู้สึกตอบสนองแตกต่างกันเป็นเพราะเหตุใด
ก. มนุษย์มีประสบการณ์ไม่เท่ากัน
ข. ศิลปินกับผู้ดูมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ค. ศิลปกรรมชิ้นนั้นไม่มีคุณค่าที่แท้จริง
ง. เป็นความบกพร่องในการถ่ายทอดของศิลปิน

11. ผู้ที่ศึกษาศิลปะแล้วเข้าใจ ประทับใจในศิลปะ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง
ก. ประโยชน์ต่อตนเอง
ข. ประโยชน์ต่อสังคม
ค. ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
ง. ถูกทุกข้อ

12. ความงามที่แสดงออกให้เห็นถึงปริมาตร แสง เงา สัดส่วน ขนาด การจัดองค์ประกอบศิลป์ และความรู้สึก คือข้อใด
ก. ภาพพิมพ์
ข. จิตรกรรม
ค. สถาปัตยกรรม
ง. ประติมากรรม

13. งานประเภทใดสามารถสร้างให้เห็นจริงได้จากลักษณะผิว (texture) ของวัตถุที่นำมาสร้างสรรค์ผลงาน
ก. จิตรกรรม
ข. วรรณกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดคือผลสำเร็จของการทำงานศิลปะ
ก. มีผู้ยกย่อมและชื่นชม
ข. ได้แสดงผลงานที่ต่างประเทศ
ค. มีรายได้จากการขายผลงาน
ง. ศิลปินมีความพึงพอใจในผลงานและผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจถึงเนื้อหาที่สร้างสรรค์

15. ปัญหาของการรับรู้และความประทับใจในงานศิลปะที่เด่นชัดที่สุด คือข้อใด
ก. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ข. สภาพแวดล้อมขององค์กรทางศิลปะ
ค. สภาพแวดล้อมของสังคมและการเมือง
ง. สภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาศิลปะ

16. ลักษณะผิวหยาบให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. แข็งแรง สง่างาม สุภาพ
ข. แข็งแรง อ่อนไหว สุภาพ
ค. แข็งแรง กระด้าง หนักแน่น
ง. แข็งแรง เคลื่อนไหว น่ากลัว

17. พฤติกรรมอย่างไรของบุคคลซึ่งแสดงว่าเข้าถึงศิลปะ
ก. รับรู้และยินดี
ข. มองเห็นคุณค่า
ค. เข้าใจและซาบซึ้ง
ง. ชื่นชอบและสนใจ

18. นักเรียนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ด้วยวิธีใดบ้าง
ก. เขียนป้ายรณรงค์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ข. นำความรู้ด้านศิลปะมาจัดตกแต่งโรงเรียนให้สวยงาม
ค. เขียนภาพปัญหาต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ

19. ความงามที่แสดงออกเกี่ยวกับเส้น สี แสงเงา รูปร่าง ความรู้สึก คืออะไร
ก. ดนตรี
ข. จิตรกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. สถาปัตยกรรม

20. ข้อใดคือลักษณะของผลงานศิลปะที่ดี
ก. ผลงานมีราคาแพง
ข. คนทั่วไปดูผลงานแล้วชื่นชอบ
ค. ผลงานต้องวาดโดยศิลปินชื่อดัง
ง. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์และยกระดับจิตใจของผู้ดูให้ละเอียดอ่อน

 

e-mail: art_harn@hotmail.com