กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 
Link ที่น่าสนใจ
f0nt.com
iannnnn.com
supremeartist.org
thailandmuseum
art.culture.go.th
   
You are our visitors number
visitor countershard drive recovery
 

Welcome to Art Harn

           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดสาระการ
เรียนรู้ไว้อย่างกว้างๆ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหลักสูตรแกนกลางที่ชี้ทิศทางให้
กับสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนจัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
นอกระบบสถานศึกษานำไปจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น และได้ประกาศ
เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้น ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของผู้เรียนต่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้
พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

           ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ครูผู้สอนได้ร่วมมือกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หลากหลาย
ประเภท โดยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรผังมโนทัศน์ และสาระการเรียนรู้
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วกำหนดขอบข่าย
เนื้อหาสาระของหนังสือเรียน และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ จึงมั่นใจได้ว่าสื่อการ
เรียนรู้นี้ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

           สื่อการเรียนรู้แต่ละหน้าประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ตรงตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สถานศึกษา ครูอาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียนจึงสะดวกที่จะนำมาใช้ อาจจัดเนื้อหาสาระให้บูรณาการได้
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่สอดรับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
ช่วงชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความหมายในงาน
ศิลปะ
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะ
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อเว็บไซต์สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ชุดนี้
จะช่วยให้การจัดการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

e-mail: art_harn@hotmail.com